Kiểm tra cầu lô từ bảng thống kê tần suất xuất hiện

Kiểm tra cầu lô từ bảng thống kê tần suất xuất hiện